شرکت معين گردشگري ملت بعنوان يکي از شرکتهاي زير مجموعه شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان ( وابسته به صندوق آتيه کارکنان بانک ملت ) در تاريخ 11/18/ 1393تحت شماره 467822 و با شناسه ملي 14004716846به ثبت رسيده  و با بهره مندي از ظرفيت، توانمندي و تجارب مديران خبره و کارکنان متخصص و مجرب در زمينه گردشگري شروع به فعاليت نموده است.

حوزه هاي اصلي فعاليت

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده(3) اساسنامه عبارتست از:

خدمات 

خدمات ايرانگردي :

خدمات جهانگردي :

خدمات تورهاي ورودي  :

 

سوابق کاري 

چشم انداز